Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dekids.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:

Eva Deutsch

Na Vyhlídce 1190/32, Zábřeh na Moravě, 78901
IČ: 04462491

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávající a kupujícím při dodávkách zboží prodávající kupujícímu na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a kupujícím, kterým je buď člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), nebo jiná osoba, tedy. např. osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti – za podnikatele se považuje každá osoba, která nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo která v rámci nákupu uvede své identifikační číslo (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.dekids.cz (dále jen „e-shop“).

1.2 Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a je-li kupujícím spotřebitel, pak také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Kupující je na tyto obchodní podmínky upozorněn před provedením objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a že s nimi bez výhrad souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání kupní smlouvy odchylná od těchto obchodních podmínek mají přednost.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní e-shopu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky zboží v e-shopu. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH v zákonem stanovené výši, jakož i všech dalších daní a souvisejících poplatků (vyjma úhrady za dopravu a dobírku, je-li prodávající tato možnost nabízena), které musí kupující zaplatit, s výjimkou zjevných chyb. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a/nebo Slovenské republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku);

- způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (společně dále jen „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na příslušné tlačítko ve webovém rozhraní. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to e‑mailem na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), který v textové podobě obsahuje také znění uzavřené kupní smlouvy a tyto obchodní podmínky.

3.6 Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající obdrží objednávku kupujícího. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci. Převzetím věci se rozumí její převzetí od prodávající, resp. převzetí od dopravce (při dobírce, je-li tato možnost nabízena).

3.8 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; možnost uzavřít smlouvu i v jiném jazyce zůstává nedotčena.

3.9 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou závislé na kupujícím používaném tarifu komunikačních služeb a tyto si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li taková možnost prodávající ve webovém rozhraní nabídnuta;

- bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 2501962880/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet prodávající“).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.3 V případě platby v hotovosti (na dobírku) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu sdělen při potvrzení přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

4.5 Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávající či na adresu elektronické pošty prodávající info@dekids.cz. Spotřebitel může pro odstoupení od kupní smlouvy využít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož vzor je dostupný na webovém rozhraní e-shopu a tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající částku odpovídající kupní ceně do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit částku odpovídající kupní ceně již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávající a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, tj. v takovém případě pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 Ustanovení tohoto čl. 5 neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávající, jsou-li prodávající vydány.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady (dále také jen „nové zboží“), vyjma zboží, které je jako vadné (použité) prodáno (dále také jen „použité zboží“). Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel nové zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Nemá-li nové zboží vlastnosti uvedené v čl. 7.1 obchodních podmínek, má spotřebitel následující práva:

- právo na dodání nového zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, resp. výměnu součásti věci/zboží, týká-li se vada jen součásti věci/zboží;

- právo na odstoupení od smlouvy, není-li možné dodání nové věci/zboží nebo výměna součásti;

- právo na bezplatné odstranění vady (opravu), pokud je vzhledem k povaze vady postup podle předchozích bodů neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

- právo na dodání nové věci/zboží, nebo výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelné vady, není-li možné věc/zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

- právo na přiměřenou slevu v případě, že spotřebitel neodstoupí od smlouvy či neuplatní právo na dodání nové věci/zboží, na výměnu součásti nebo opravu věci/zboží. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu také tehdy, pokud prodávající nemůže novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást či věc opravit, a v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, resp. v situaci, kdy by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže. Přiměřenou slevu z ceny musí spotřebitel uplatnit místo práva na výměnu věci u vad věcí prodávaných za nižší cenu nebo věcí použitých.

7.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek o právech z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou použité zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že nové zboží bylo vadné již při převzetí. U nového zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí, u použitého zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého zboží v době 12 měsíců od převzetí.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese její provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržela od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající. Ustanoveními výše uvedeného čl. 7 se neřídí práva kupujícího, který není spotřebitelem. Práva z vadného plnění náležející kupujícímu, který není spotřebitelem, se řídí občanským zákoníkem.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍHO

8.1 Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Prodávající a kupující se zavazují usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů. V případě stížnosti se spotřebitel může obrátit na službu VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz za podmínek tam uvedených. Se svými stížnostmi se kupující mohou obrátit také na orgán dohledu nebo státního dozoru.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Eva Deutsch, Ruská 48, Praha 10, 10100, IČ: 04462491 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

9.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.4 Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky kupujícího. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího, jakož i údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

9.5 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

9.6 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit; a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9.7 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.8 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9.9 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osoby zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích mohou být poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

9.10 Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR; právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR; právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR; právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR; právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce. Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, kdy se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9.11 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.12 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávající na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Veškeré spory vzniklé na základě kupní smlouvy budou řešeny podle práva České republiky u soudu České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Kontaktní údaje prodávající:

adresa pro doručování                Eva Deutsch, Na Vyhlídce 1190/32, 78901 Zábřeh na Moravě

adresa elektronické pošty           info@dekids.cz

telefon                                         731626121