Obchodní podmínky pro výkup

Obchodní podmínky

Pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dekids.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
kupující a provozovatelem internetového obchodu je:

Eva Deutsch
Na Vyhlídce 1190/32, Zábřeh na Moravě, 78901
IČ: 04462491 (dále jen „kupující“)

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují některá vzájemná práva a povinnosti mezi kupující a prodávajícím při nákupu zboží na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi kupující a prodávajícím, kterým je osoba se zřízeným uživatelským účtem na webové stránce e-shopu (www.dekids.cz) (dále jen „prodávající“ a „e-shop“). Prodávajícím může být i osoba, která nemá zřízený uživatelský účet na webové stránce e-shopu (www.dekids.cz) v případě, že v souladu s těmito obchodními podmínkami uskuteční nabídku na prodej zboží kupující prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@dekids.cz a následně bude postupovat v souladu s pokyny kupující podle těchto obchodních podmínek.

1.2 Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3 Prodávající je na tyto obchodní podmínky upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním nabídky na prodej zboží, nejpozději odesláním zboží prodávající prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a že s nimi bez výhrad souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání kupní smlouvy odchylná od těchto obchodních podmínek mají přednost.

 

  1. ZBOŽÍ

2.1 Na základě registrace prodávajícího provedené na webové stránce e-shopu anebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@dekids.czmůže prodávající nabízet kupující k prodeji následující zboží:

2.1.1 Dětské oděvy velikosti 50 až 134 a dětská obuv velikosti 15 až 30 (společně dále jen „zboží“).

2.1.2 Jakékoli zboží (viz bod 2.1.1 výše) zakoupené v e-shopu provozovaném kupující na webové stránce www.dekids.cz.

2.1.3 Udržitelné zboží (viz bod 2.1.1 výše) prodávané pod značkami Gray Label, Tiny Cottons, Petit Bateau, Zara, Lindex, H&M, udržitelné zboží (viz bod 2.1.1 výše) českých i zahraničních výrobců, zboží (viz bod 2.1.1 výše) z biobavlny a další udržitelné zboží (viz bod 2.1.1 výše); výčet značek zboží podle tohoto bodu je dostupný na webové adrese e-shopu (www.dekids.cz).

2.1.4 Kupující nekupuje zboží (viz bod 2.1.1 výše) prodávané pod značkami Pepco, Lupilu, Palomino, Erger, Primark, F&F, Cocodrillo, C&A, Carter’s, Vertbaudet.

2.1.5 Zboží (viz bod 2.1.1 výše) v minimálním počtu kusů: 4.

2.1.6 Zboží (viz bod 2.1.1 výše) musí být ve stavu: nové (nepoužité) s visačkou, nové (nepoužité) bez visačky, velmi dobré, dobré. Prodávající odpovídá za to, že jím nabízené zboží je ve stavu, který deklaruje při nabídce kupující.

2.2 Při registraci na webové stránce a při nabídce zboží k prodeji kupující je prodávající povinen uvádět správně, pravdivě a nikoli zavádějícím způsobem všechny údaje týkající se osoby prodávající a zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je prodávající při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené prodávajícím v uživatelském účtu a při nabídce zboží k prodeji jsou kupující považovány za správné, pravdivé a nikoli zavádějící.

 

  1. JEDNÁNÍ SMĚŘUJÍCÍ K UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Prodávající prostřednictvím uživatelského účtu nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@dekids.cz provede nabídku na prodej zboží (dále jen„nabídka“), která musí obsahovat minimálně 4 různé fotografie každého zboží (viz bod 2.1.1 výše), značku, velikost a popis stavu (viz bod 2.1.6 výše).

3.2 Kupující po obdržení úplné nabídky podle předchozího bodu a po seznámení se s nabídkou zašle prodávajícímu potvrzení o přijetí nabídky spolu s návrhem na kupní cenu za prodávajícím nabízené zboží a/nebo výši kreditů pro případ, že bude mít prodávající zájem vyměnit zboží za kredity připsané na jeho uživatelský účet / poukázku na nákup v e-shopu provozovaném na webové stránce www.dekids.cz; výše kreditů je vždy vyšší než nabídnutá kupní cena zboží, zpravidla o 15 %. Kupující je oprávněna po obdržení nabídky informovat prodávajícího o tom, že o nákup nabízeného zboží nemá zájem, a to i bez uvedení důvodu. Kupující není v žádném případě povinna nabízené zboží od prodávajícího koupit. V případě, že se kupující k nabídce v časové souvislosti, obvykle do 14 dnů od obdržení nabídky nevyjádří, platí, že o nabídnuté zboží nemá zájem.

3.3 Pokud bude mít kupující zájem o nákup prodávajícím nabízeného zboží (dále jen „akceptované zboží“) a prodávající bude souhlasit s kupující navrženou výší kupní ceny (výši kreditů) za prodej akceptovaného zboží, zašle prodávající akceptované zboží na adresu kupující uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo způsobem, na kterém se kupující s prodávající dohodne (prostřednictvím služby Zásilkovna, PPL, apod.). Na základě dohody mezi kupující a prodávajícím kupující akceptované zboží na území hl. m. Prahy vyzvedne osobně.

3.4 V případě, že akceptované zboží bude tvořit 10 a více kusů zboží (viz bod 2.1.1 výše), kupující poskytne prodávajícímu informace o tom, jak zaslat / doručit kupující zboží bez nákladů na dopravu (obvykle sdělením potřebných informací k odeslání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna, PPL, apod.).

3.5 Neprodleně po obdržení akceptovaného zboží kupující provede kontrolu zboží a v případě, že zboží bude odpovídat popisu zaslanému / sdělenému prodávajícím, potvrdí kupující prodávajícímu převzetí zboží a uhradí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží, a to nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. V případě připsání kreditů / poskytnutí poukázky postupuje kupující obdobně podle předchozí věty.

3.6 Zjistí-li kupující při prohlídce akceptovaného zboží, že zboží neodpovídá nabídce, tj. zejména stav zboží neodpovídá stavu popsanému / uvedenému v nabídce, sdělí kupující tuto skutečnost prodávajícímu, popíše (alespoň obecně) v čem zboží neodpovídá podle názoru kupující nabídce a zpravidla bude postupovat jednou z následujících možností:

3.6.1 Kupující nabídne prodávajícímu jinou výši kupní ceny, přičemž pokud bude prodávající souhlasit, bude kupující postupovat podle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek.

3.6.2 Kupující nabídne prodávajícímu jinou výši kupní ceny, přičemž pokud prodávající nebude souhlasit, kupující zašle prodávajícímu zboží zpět na adresu, ze které bylo zboží odesláno, nebo na jinou adresu, na které se kupující s prodávajícím dohodnou.

3.6.3 Kupující bez dalšího zašle zboží zpět prodávajícímu na adresu, ze které bylo zboží odesláno, nebo na jinou adresu, na které se kupující s prodávajícím dohodnou.

3.6.4 Kupující se s prodávajícím dohodne na jiném způsobu, jak se zbožím kupující naloží (ponechá si zboží za účelem jeho ekologické likvidace; předá zboží na charitativní účely; apod.).

 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍHO

4.1 Vlastnické právo přechází na kupující okamžikem zaplacení kupní ceny/poskytnutím kreditů nebo poukázky.

4.2 Prodávající bere na vědomí, že smyslem a účelem prodeje zboží kupující podle těchto obchodních podmínek je prodloužení životního cyklu zboží (dětského oblečení a obuvi), jehož má být dosaženo nákupem zboží od prodávajícího a jeho dalším prodejem prostřednictvím e-shopu. V tomto ohledu bere prodávající na vědomí, že kupující zejména není povinna zboží koupit, pokud by podle jejího názoru nemohlo plnit sledovaný účel.

4.3 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Prodávající bere na vědomí, že kupující je plátcem DPH se všemi z toho plynoucími povinnostmi.

  

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Veškeré spory vzniklé na základě kupní smlouvy budou řešeny podle práva České republiky u soudu České republiky.

5.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

5.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována kupujícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

Kontaktní údaje kupující:

adresa pro doručování                 Eva Deutsch, Ruská 48, 10100 Praha

adresa elektronické pošty           info@dekids.cz

telefon                                          731626121